Klubový řád

12.07.2009 00:00

1. Podmínky členství

 

a) Členem se může stát

- ten, kdo absolvuje výcvikový kurz poslušností, odpracuje 12 brigádnických hodin a podá písemnou přihlášku

- nezletilý, který podá písemnou přihlášku podepsanou jeho zákonným zástupcem

- souhlasí s klubovým řádem

- zaváže se k plnění povinností

- zaplatí členský příspěvek

 

b) Hostujícím členem se může stát člen jiné organizace

- který si podá písemnou přihlášku

- souhlasí s klubovým řádem

- je schválen výborem klubu

- zaplatí příspěvek za hostování

 

2. Práva členů

- účastnit se zkoušek, závodů, školení a seminářů

- docházet na cvičiště i mimo výcvikové dny

- využívat za přítomnosti výcvikáře k výcviku svého psa pomůcky, jež jsou majetkem klubu

- podílet se na vedení klubu (neplatí pro hostující)

 

3. Povinnosti členů

- platit ve stanoveném termínu členské příspěvky a nedoplatky za neodpracované brigádnické hodiny

- odpracovat stanovený počet brigádnických hodin

- pomáhat dle svých možností a schopností při akcích pořádaných klubem

- dodržovat Klubový řád a pokyny členů výboru a výcvikářů

 

4.Systém brigádnických hodin

- každý člen je povinnen odpracovat 12 brigádnických hodin za rok

- za každou neodpracovanou hodinu zaplatí  100,- Kč

- úlevy od brigádnických hodin, po odsouhlasení výborem

 

5. Výcvikový řád

- každý psovod se ke svému psu chová při výcviku ohleduplně, netýrá ho, nepřiměřeně netrestá a nepřetěžuje ho. Stejným způsobem se chová i na veřejnosti

- přítomnost háravé feny na výcviku hlásí psovod výcvikáři

 

6. Všeobecné podmínky

- za škody způsobené psem odpovídá a škody hradí majitel

- zákaz venčení psů v areálu klubu, v případě znečištění ihned odklidit

- zákaz vstupu s nemocným psem

- udržovat pořádek a čistotu v klubovně, areálu i v jeho okolí

- psovodi jsou povinni dbát pokynů výcvikářů